Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l'alumne/a:

Unitat 1: Equips, dispositius, materials i eines

1. Reconeix equips, dispositius i materials utilitzats en instal·lacions elèctriques interiors de baixa tensió descrivint-ne les característiques i relacionant-los amb la seva funció dins la instal·lació.

2. Munta canalitzacions, suports i caixes en una instal·lació elèctrica de baixa tensió interior aplicant les tècniques de muntatge corresponents i descrivint el procediment.

3. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge de canalitzacions elèctriques, identificant els riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los.

Unitat 2: Instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges

1. Munta circuits elèctrics bàsics interpretant documentació tècnica.

2. Munta la instal·lació elèctrica d'un habitatge amb grau d'electrificació bàsica aplicant el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT).

3. Manté instal·lacions interiors domèstiques aplicant tècniques de mesuraments elèctrics i relacionant la disfunció amb la causa que la produeix.

4. Verifica la posada en servei d’una instal·lació interior d’habitatge aplicant la metodologia especificada en el REBT

5. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques interiors d’habitatges, identificant els riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los.

Unitat 3: Instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i indústries

1. Munta la instal·lació elèctrica d'un local de pública concurrència, aplicant la normativa i justificant cada element en el seu conjunt.

2. Munta la instal·lació elèctrica d'un local destinat a ús industrial, atenent el REBT.

3. Manté instal·lacions interiors de locals, oficines, i indústries aplicant tècniques de mesuraments elèctrics i relacionant la disfunció amb la causa que la produeix

4. Verifica la posada en servei d’una instal·lació de locals, oficines o indústries, aplicant la metodologia especificada en el REBT.

5. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques interiors de locals, oficines i indústries, identificant els riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los.

Unitat 4: Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors

1. Redacta la memòria tècnica de disseny d'una instal·lació d'habitatge amb grau d'electrificació elevada i d’una oficina, local comercial o indústria atenent el REBT.

Unitat 5: Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica d’instal·lacions elèctriques

1. Calcula i representa gràficament instal·lacions elèctriques utilitzant eines informàtiques.