Pràctiques d'instal·lacions elèctriques interiors en edificis d'habitatges

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l'alumne/a:

1. Munta la instal·lació elèctrica d'un habitatge amb grau d'electrificació bàsica aplicant el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT).

 • Elabora el pla de muntatge de la instal·lació.
 • Fa la previsió dels mecanismes i dels elements necessaris.
 • Identifica cada un dels elements dins del conjunt de la instal·lació i en catàlegs comercials.
 • Comprova el funcionament de la instal·lació (proteccions, presa de terra, entre d'altres).
 • Utilitza les eines adequades per a cada un dels elements.
 • Aplica el REBT.
 • Respecta els temps estipulats.
 • Comprova la instal·lació correcta de les canalitzacions, cosa que permet la instal·lació dels conductors.
 • Elabora un procediment de muntatge d'acord amb criteris de qualitat.
 • Fa l’esquema de la instal·lació seguint el procediment establert.
 • Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront del risc elèctric) i de protecció ambiental.
 • Actua amb responsabilitat.
 • Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.
 • Demostra coneixement suficient de la reglamentació aplicable a les instal·lacions elèctriques interiors d’habitatges.

2. Manté instal·lacions interiors domèstiques aplicant tècniques de mesuraments elèctrics i relacionant la disfunció amb la causa que la produeix.

 • Comprova els símptomes d'avaries a través de les mesures fetes i l'observació de la instal·lació.
 • Proposa hipòtesis raonades de les possibles causes i la seva repercussió en la instal·lació.
 • Localitza l’avaria utilitzant un procediment tècnic d'intervenció.
 • Opera amb autonomia en la resolució de l'avaria.
 • Proposa mesures de manteniment que cal dur a terme en cada circuit o element de la instal·lació.
 • Comprova el funcionament correcte de les proteccions.
 • Fa les comprovacions de les unions i dels elements de connexió.
 • Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront del risc elèctric) i de protecció ambiental.

3. Verifica la posada en servei d’una instal·lació interior d’habitatge aplicant la metodologia especificada en el REBT.

 • Verifica l’adequació de la instal·lació a les instruccions del REBT.
 • Comprova els valors d'aïllament de la instal·lació (aïllament entre conductors i conductors i terra).
 • Mesura la resistència de la presa de terra.
 • Mesura i registra els valors dels paràmetres característics.
 • Verifica la sensibilitat de disparament dels interruptors diferencials.
 • Mesura la continuïtat dels circuits.
 • Aplica la norma UNE 20460-6-61 en la verificació de la instal·lació.
 • Utilitza els mitjans tècnics per a una categoria bàsica que recull el REBT.
 • Opera amb autonomia en la verificació de la instal·lació.
 • Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront del risc elèctric).
 • Demostra coneixement suficient de la reglamentació aplicable a la verificació de la posada en servei de les instal·lacions elèctriques interiors d’habitatges.

4. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques interiors d’habitatges, identificant els riscos associats, les mesures i els equips per prevenir-los.

 • Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques interiors d’habitatges (manipulació de materials, equips, eines, utensilis, màquines, entre d’altres).
 • Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s’han d’adoptar.
 • Duu a terme les operacions de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques interiors d’habitatges respectant les normes de seguretat i les mesures de prevenció de riscos.
 • Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.
 • Classifica els residus generats per a la seva retirada selectiva.
 • Valora l'ordre i la netedat d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

Mapa conceptual

Material didàctic

Versió imprimible

Versió imprimible

Resum

Més informació

Bibliografia bàsica